ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – COOKIES

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Το Κέντρο Ευεξίας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ» και τον διακριτικό τίτλο «BALANCED» που εδρεύει στo Διόνυσο επί της οδού Ευμένους αριθ. 18, με ΑΦΜ:117121849 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (στο εξής καλούμενη «Επιχείρηση»), αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, σας ενημερώνει σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Επιχείρηση, τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί και τα προστατεύει, τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από την Επιχείρησή μας, καθώς και τους απασχολούμενος ή τους ενδιαφερόμενους ν’ απασχοληθούν σ’ αυτήν, ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση, η οποία ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας https://balanced.gr/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.
1. Τί είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Βασικοί Ορισμοί
1.1. Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με το Άρθρο 4§1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας (όπως όνομα), αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας και γενικά έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
1.2. Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4§2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, η κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
1.3. Ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που μόνα τους ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του, μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους.
1.4. Ο όρος «εκτελών την επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΔΠ ή GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
1.5. Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4§11 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αναφέρεται σε κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.
1.6. Ο όρος «δεδομένα που αφορούν την υγεία» σύμφωνα με το Άρθρο 4§15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αναφέρεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας) και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
2. Τί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για εσάς;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό και αφού προηγουμένως έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα:
2.1. Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Συλλέγουμε απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, τα στοιχεία επικοινωνίας (κατοικία – ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά θα περιληφθούν στο φάκελο ή/και στην καρτέλα που θα δημιουργηθεί είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

2.2. Δεδομένα που αφορούν την υγεία (ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα). Εκτός των απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγουμε από εσάς ειδικών κατηγοριών ΔΠΧ που σας αφορούν και συγκεκριμένα δεδομένα υγείας, η επεξεργασία των οποίων είναι αναγκαία για την ασφαλή παροχή εκ μέρους της Επιχείρησής μας υπηρεσιών άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας). Συγκεκριμένα, η Επιχείρησή μας επεξεργάζεται το ιατρικό σας ιστορικό, το οποίο εσείς μας έχετε κοινοποιήσει και για την επεξεργασία του οποίου μας έχετε παράσχει ρητή προς τούτο τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής προς εσάς των υπηρεσιών άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας). Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά θα περιληφθούν στο φάκελο που θα δημιουργηθεί σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή, μετά την επίσκεψή σας στο χώρο μας ή στον διαδικτυακό μας τόπο.
2.3. Δεδομένα και Στοιχεία Επικοινωνίας.
Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του αριθμού τηλεφώνου σας (σταθερού ή/και κινητού).

2.4. Απαραίτητα Στοιχεία για την Έκδοση Νομίμων Παραστατικών.
Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση και πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών μας, καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων πληρωμών, όπως για παράδειγμα ο ΑΦΜ σας, το φορολογικά σας στοιχεία, τα τραπεζικά στοιχεία σας ή κάποια στοιχεία πληρωμών (π.χ. ΙΒΑΝ) κ.λπ.

2.5. Κρατικούς και επίσημους αριθμούς ταυτοποίησης.
Συλλέγουμε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας, ή άλλο αριθμό ταυτοποίησής σας, που έχει εκδοθεί από αρμόδια κρατική αρχή, μόνο σε περίπτωση που θα χρειαστεί.

2.6. Στοιχεία δραστηριότητας on line.
Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακούς τόπους της επιχείρησής μας και εφόσον έχετε προηγουμένως παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο που μας παρέχετε on line στην ιστοσελίδα μας. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακούς τόπους των οποίων την ιδιοκτησία έχει η επιχείρησή μας και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού ιστοτόπου.

2.7. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι δεν θα συλλέγει και δεν θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδεικτικά για τους κατωτέρω αναγραφόμενους σκοπούς:
Για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς και συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας) ή συμβουλευτικής.
Για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε εσάς.
Για την κάθε είδους επικοινωνία μας μαζί σας, για την ενημέρωσή σας στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης και τηλεφωνικής κλήσης, αποστολής μηνύματος sms, αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες υπηρεσίες, για την υπενθύμιση, επιβεβαίωση ραντεβού).
Για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για θέση εργασίας στην επιχείρησή μας, για την οποία υποβάλατε ως υποψήφιος εργαζόμενος αίτηση και βιογραφικό και για λόγους επικοινωνίας μας μαζί σας για το σκοπό αυτό.
Για την ενημέρωσή μας σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία σας ώστε να λάβετε υπηρεσίες mentoringαπό την επιχείρησή μας.
Για την εν γένει συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας και δη με την ισχύουσα φορολογική, ασφαλιστική, εργατική νομοθεσία, τους ισχύοντες νόμους για την υγεία, την παροχή των υπηρεσιών μας και τις εν γένει νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσής μας για τήρηση ιατρικού αρχείου (αρ. 14 ΚΙΔ) και τήρηση αρχείου επεξεργασίας δεδομένων υγείας (αρ. 30 ΓΚΠΔ).
Για τη συμμόρφωσή μας με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις, για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες και αρχές κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας τους.
Για την εκπλήρωση του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας μας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας.
Για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, ή των συνεργατών μας και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής μας και των συνεργατών μας, των δικών σας νομίμων αξιώσεων ή δικαιωμάτων σας, ή άλλων ατόμων.
4. Από πού συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται:
Από εσάς, όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας, όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο («e-mail»), ή με οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σας μαζί μας, με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της επιχείρησής μας.
Αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης – φυλλομετρητή («browser») ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας.
Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας (φυλλομετρητής – browser) στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.
Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγονται από τα Cookies, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας.
Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και εφόσον εσείς έχετε ρητά συναινέσει προς τούτο, συμπληρώνοντας ρητά τα αντίστοιχα πεδία.
Από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας.
Από εσάς, όταν επισκέπτεστε το χώρο μας για να λάβετε πληροφορίες για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες ή για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.
5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Η επεξεργασία από την επιχείρησή μας των απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών που σας αφορούν, γίνεται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς και δη την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και βασίζεται:
Στην με θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με το αίτημά σας προς την επιχείρησή μας.
Στη σύναψη και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μας.
Σε αίτημά σας όταν επισκέπτεστε το χώρο μας για να λάβετε ενημερωτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
Στην νόμιμη υποχρέωσή μας, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας) ή συμβουλευτικής και για τη συμμόρφωση μας προς την ισχύουσα εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας προς τις δημόσιες/κρατικές υπηρεσίες και αρχές.
Στο έννομο συμφέρον μας για την εκπλήρωση του επαγγελματικού μας σκοπού, ήτοι την παροχή των υπηρεσιών μας, για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.
6. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Μετά την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία μας έχετε δηλώσει τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρούμε απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, emailκαι λοιπά στοιχεία επικοινωνίας,για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3471/2006, εκτός εάν επιθυμείτενα μη λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση unsubscribe@balanced.gr
Για την ασφαλή παροχή εκ μέρους της Επιχείρησής μας υπηρεσιών άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας) είναι πολύ σημαντικό να μας κοινοποιήσετε το ιατρικό σας ιστορικό. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται από την επιχείρησή μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση και για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη αυτής και θα διατηρείται καθ’ όλο αυτό το διάστημα σε αρχείο, που θα προστατεύεται από κρυπτογράφηση και δε θα είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου.
Για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα για όσο διάστημα ορίζει ο Ν 3418/2015, σύμφωνα με τον οποίο, υποχρεούμεθα να διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη ή επικοινωνία στο siteμας (για φορολογικούς λόγους).
Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική μας υποχρέωση ή για την προστασία εννόμου συμφέροντός μας, διατηρούμε τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με την νομοθεσία, για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.
Όταν πρόκειται για κάλυψη θέσης εργασίας και αποστολή από εσάς βιογραφικού σημειώματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.
7. Εγγυήσεις και μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας.
Όταν μας δίνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια.
Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε εκείνους μόνο τους συνεργάτες μας, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας αυτά, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εσάς.
Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το πιθανό προσωπικό της εταιρείας μας αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τους δεσμεύουμε με συμβάσεις εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και τήρησης απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση λόγω της παροχής των υπηρεσιών τους σ’ εμάς.
Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:
Χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε χώρους με διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους.
Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμμορφωμένα με τον ΓΚΠΔ, που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
Μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας.
Αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (τόσο των απλών όσο και των ειδικών κατηγοριών- ευαίσθητα) είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο και ασφαλή, στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση.
Κωδικοποίηση, κρυπτογράφηση των πιο ευαίσθητων δεδομένων.
Συνεχής προσαρμογή και επικαιροποίηση της λειτουργίας των διαδικασιών και συστημάτων μας.
8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών της (ενδεικτικά αναφέρονται οικονομικοί σύμβουλοι – λογιστές, νομικοί σύμβουλοι κ.λ.π.), οι οποίοι όμως έχουν δεσμευτεί απέναντί μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μόνον για τους σκοπούς που μας έχουν παρασχεθεί μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών ή/και χειρόγραφα, και οι οποίοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας –θα ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία».
8.1. Η επιχείρησή μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λ.π. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (πλην όσων αναφέρονται πιο πάνω στην παρούσα) παρά μόνον αν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται να γίνει προς δημόσιους/δικαστικούς/ελεγκτικούς φορείς και αρχές.
8.2. Σε κάθε διαβίβαση για την κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας επεξεργασία, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για νόμιμη προσήκουσα επεξεργασία τους.
9. Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ:
Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).
Δικαίωμα στη διόρθωση – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.
Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – Δικαίωμα να ζητείται η διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη διάταξη νόμου (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία).
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη απαγορευτική διάταξη νόμου.
Δικαίωμα να απευθύνεστε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά.
Μπορείτε να ασκήσετε τα άνω δικαιώματά σας κατόπιν υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησης προς την εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@balanced.grή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας, Ευμένους 18 – Διόνυσος – 14576. Η εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει χωρίς επιβάρυνσή σας και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
9. Συνέπειες μη παροχής των δεδομένων σας
Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ως εκ τούτου, σε περίπτωση άρνησής σας, για την παροχή τους από εσάς, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
10. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τους. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τον χειρισμό τους από την επιχείρησή μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε στέλνοντας e-mail, είτε στέλνοντας ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στην επιχείρησή μας Υπεύθυνη για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα είναι η κυρία Σταματίνα Κουτρουμπή. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της.
12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα μας γι αυτό και θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική Cookies


Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου, μπορούν να δώσουν πληροφορίες για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.
Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.
Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας;
Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι μόνιμα cookies (persistentcookies) και προσωρινά cookies (sessioncookies).
Τα προσωρινά cookies (sessioncookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή / και μετά το κλείσιμο του browser.
Τα μόνιμα cookies (persistentcookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.
Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ορισμένοι συνεργάτες μας (GoogleAnalytics, GoogleAdWords, Facebook, Instagram, Μessenger) τοποθετούν, για λογαριασμό μας, cookies (third-partycookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση της προώθησης των υπηρεσιών μας και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη σχετική εμπειρία σας ως επισκέπτη.
Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;
Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies (Essentials). Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Cookies Λειτουργικότητας (Functionality). Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Επιπλέον, βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών που εσείς έχετε ζητήσει, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
Cookies Επιδόσεων (Analytics). Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.
Ο ιστότοπός μας  χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics, μια υπηρεσία αναλυτικών εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το GoogleAnalytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς τον χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα τα αποθηκεύει σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας.
Cookies στόχευσης/προωθητικών ενεργειών και στατιστικών χρήσης (Advertising). Χρησιμοποιούνται αυτά τα cookies για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης προώθησης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών προωθητικών ενεργειών ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας προωθητικής ενέργειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σ’ εμάς. Επίσης, για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, τις  καταχωρίσεις, ενημερώσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπός μας. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδατε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επιλέξατε να το κοινοποιήσετε σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ιστότοπός μας δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα για επαναληπτική προωθητική ενέργεια/επικοινωνία.
Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τέτοια χρήση των cookies από την Google.
Ο ιστότοπός μας  δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για τις προωθητικές ενέργειες προβολής (π.χ. δυναμική επαναληπτική επικοινωνία, αναφορές εμφάνισης Δικτύου, εμφάνισης Google και αναφορές δημογραφικών στοιχείων, ενδιαφερόντων κλπ).
Χρησιμοποιώντας τις  Ρυθμίσεις προωθητικών ενεργειών, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. 
Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Facebook, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας μας στον ιστότοπο της Facebook.com όσο και στα συνεργαζόμενα sites της στο διαδίκτυο και να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας.
Ο ιστότοπός μας δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας για δυναμική επαναληπτική επικοινωνία.
Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τέτοια χρήση των cookies από την Facebook εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφημίσεις του Facebook μπορείτε να μάθετε εδώ.
Αναλυτικά από τον ιστότοπο της επιχείρησής μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:
ONOMA ΠΗΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
cookielawinfo-checkbox-necessary
Αυτό το cookie είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πρόσθετου περί συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία «Απαραίτητα».

cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Αυτό το cookie είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πρόσθετου περί συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία «Μη Απαραίτητα».

wordpress_sec_64259efa54d04645fb10a00f4fe8e106
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να παρέχει προστασία από τους hackers και για την αποθήκευση των στοιχείων του λογαριασμού.

woocommerce_cart_hash
Αυτό το cookie αποθηκεύει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών.

woocommerce_items_in_cart
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών.

wordpress_logged_in_64259efa54d04645fb10a00f4fe8e106
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διατηρούνται οι χρήστες συνδεδεμένοι.

jet_apb_add_to_calendar
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τα στοιχεία που έχουν σχέση με το ημερολόγιο.
tk_ai
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύεται το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, το ID.

wordpress_test_cookie
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει την αποδοχή ή όχι της χρήσης cookies από τον επισκέπτη του ιστότοπου.

wp-settings-time-1 και wp-settings-1
Το WordPress ορίζει επίσης μερικά cookies που ονομάζονται wp-settings-{χρόνος}-[UID]. Ο αριθμός στο τέλος είναι το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που ξεχωρίζει από τον πίνακα βάσης δεδομένων χρηστών. Αυτό χρησιμοποιείται για να προσαρμόσετε την προβολή της διεπαφής διαχειριστή και ενδεχομένως και την κύρια διεπαφή τοποθεσίας.

_ga
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τα Google Analytics.

wp_woocommerce_session_64259efa54d04645fb10a00f4fe8e106
Το όνομα του συγκεκριμένου cookie προέρχεται από το wp_woocommerce_session_hhhh, όπου hhhh είναι μια έκδοση της διεύθυνσης URL του ιστότοπου. Το cookie περιέχει πληροφορίες που προσδιορίζουν τον πελάτη και το χρόνο λήξης της περιόδου λειτουργίας. Για τους αγοραστές – επισκέπτες αυτό είναι ένα τυχαία δημιουργημένο κρυπτογραφικά ισχυρό αναγνωριστικό.
Σημείωση: Δεδομένου ότι το όνομα του cookie είναι προκατατετεμένο με wp, συστήματα προσωρινής αποθήκευσης όπως το batcache δεν θα αποθηκεύουν προσωρινά σελίδες όταν έχουν οριστεί. Η διάρκειά του είναι διαμορφώσιμη.
https://wordpress.org/support/article/cookies/#utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&utm_content=social
Αυτά είναι όλα τα cookies που χρησιμοποιεί το wordpress για την αποθήκευση νέων μελών.
Πώς να ελέγξετε γενικά τα cookies
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Bασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε πατώντας απλά πάνω σε όποια από τις παρακάτω διαδρομές θέλετε:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε  πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να τα συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην www.balanced.gr,  μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@balanced.gr.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αλλαγές στην Πολιτική cookies
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ το 2020. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Έχοντας διαβάσει όλα τα παραπάνω, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΩ ΤΗ ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (όνομα, επώνυμο, πόλη, Διεύθυνση, ΤΚ, αριθμό τηλεφώνου, e-mail και ότι άλλο χρειαστεί) τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί και στην ιστοσελίδα του Balanced, μέσω της μεταξύ μας συμβάσεως ή αιτήσεως ενεργοποίησης εξυπηρέτησης ή επικοινωνίας με σκοπό τη λήψη και διατήρηση ατομικού ιστορικού και όχι μόνο για τις ανάγκες της άσκησης (όχι φυσικοθεραπείας) ή/και της συμβουλευτικής σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του υπ’ αριθμ. 679/2016 Κανον. Ε.Ε. περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα δηλώνω ότι για την ασφαλή άσκησή μου είναι αναγκαίο να δηλώσω με ακρίβεια το ιατρικό μου ιστορικό και ενημερώθηκα ότι:
Η σχετική επεξεργασία θα γίνει από το BALANCED ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Περαιτέρω αποδέκτες ή και εκτελούντες της επεξεργασία των δεδομένων μου, θα είναι ή ενδέχεται να γίνουν τρίτοι συνεργάτες της υπεύθυνης επεξεργασίας παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, φύλαξης, διαχείρισης και οργάνωσης αρχείου, εκτύπωσης, λογιστικής και νομικής υποστήριξης.
Τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα θα αποθηκευτούν σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική μου σχέση με την υπεύθυνη επεξεργασίας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λήξει η μεταξύ μας συμβατική σχέση τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα μου θα τηρηθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ενώ τα απλά προσωπικά μου δεδομένα θα εξακολουθήσουν να τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εκκρεμούς δικαστικής διένεξης, τα δεδομένα μου θα τηρούνται για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική περαίωση της δικαστικής υπόθεσης είτε εξωδικαστικά είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Διατηρώ δικαίωμα υποβολής αιτήματος προς την υπεύθυνη επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων μου ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων μου.
Διατηρώ δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, κατά τρόπο εξίσου εύκολο με αυτό που τώρα την παρέχω, μολονότι γνωρίζω ότι για την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών της Υπεύθυνης Επεξεργασίας είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη το ιατρικό μου ιστορικό και η σχετική ανάκληση ενδέχεται να με εκθέσει σε κινδύνους της υγείας και της σωματικής μου ακεραιότητας για τους οποίους αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο